Sakramenty

BIERZMOWANIE

NAMASZCZENIE CHORYCH

MAŁŻEŃSTWO

POKUTA

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

CHRZEST ŚWIĘTY

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, że Duch Święty będzie ich wspomagał, aby także wobec prześladowców dawali świadectwo nieugiętej wiary. W dzień przed swoją męką obiecał Apostołom, że ześle od Ojca Ducha prawdy, który pozostanie z nimi na zawsze. Wreszcie po swoim zmartwychwstaniu Chrystus obiecał, że wkrótce ześle na nich Ducha Świętego, który napełni ich mocą i uczyni Jego świadkami: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz l ,8).

Sakrament Bierzmowania jest udzielany uczniom klas VIII szkoły podstawowej.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy VI szkoły podstawowej, w miesiącu wrześniu. Całość przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa przez okres 3 lat poprzez systematyczne spotkania przy parafii.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
 • korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu /pierwszy piątek miesiąca/,
 • branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu,
 • uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym /październik/, Roratach, Drodze Krzyżowej.
 • Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, inne osoby które spełniają poniższe warunki:
 • ukończyli 16. rok życia,
 • przyjęli sakramenty pokuty, Eucharystii i bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • świadkami bierzmowania nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Gdy zachodzi potrzeba udzielenia Sakramentu namaszczenia chorych postępuje sie następująco: Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana o każdej porze dnia i nocy, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”. Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby. O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).
 

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601).

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Dokumenty wymagane do załatwienia formalności związane ze zawarciem sakramentu małżeństwa:

 • Dokumenty konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.).
 • Metryki chrztu św. do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu, a jeśli takiej nie ma, to dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy).
 • Dowody osobiste.
 • Ostatnie świadectwo z katechizacji.
 • Świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej o odbyciu trzech konsultacji z doradcą życia rodzinnego.

POKUTA

 Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19). Jezus ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.

Chcącym skorzystać z tego zdroju Bożego Miłosierdzia przypominamy o pieciu warunkach dobrej spowiedzi. Są nimi:

 • Rachunek Sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczera spowiedź
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

  Pierwsza Komunia Święta

  Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały (KKK 1323).

  Pierwsza Komunia Święta dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej w II niedzielę maja.

  Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się we wrześniu i trwa rok. Do końca września należy złożyć deklarację zgłaszającą dziecko do I Komunii św. Odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii. Swoją regularną katechezę mają również rodzice dzieci pierwszokomunijnych, w cyklu comiesięcznym. Spotkania odbywają się w III niedzielę miesiąca o godz. 12.30

  Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok (w wyłączeniem lipca i sierpnia) w niedzielnej Mszy św. o godz.12.30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

  CHRZEST ŚWIĘTY

  Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”. KKK 1213

  Do Sakramentu chrztu św. należy przedstawić dokumenty i dane:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu).
  • Rodzice dziecka – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.
  • Dane chrzestnych – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.
  • Zgoda proboszcza miejsca zamieszkania chrzestnych do podjęcia funkcji chrzestnego.

  Chrzest powinien odbyć się w parafii zamieszkania. W przypadku, gdy chcemy ochrzcić dziecko w innym kościele, wymagana jest zgoda na chrzest poza parafią.

  Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

  Kto może być chrzestnym?

  Rodzice chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat. Chrzestna/y powinni być po przyjęciu sakramentu bierzmowania lub w wyjątkowych sytuacjach w trakcie przygotowania do jego przyjęcia (decyzje podejmuje proboszcz parafii). Muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich.